Breaking

‘Love Blooms’ by Ann Margaret – First Chapter

DINAMPOT ni Yasuaki ang iniwan ni Sumire na joker’s hat at mabilis niya iyong inilagay sa maliit na trash bin sa ilalim ng kanyang office table bago siya lumabas ng kanyang opisina. Maaga siyang lumabas ng opisina para dumalaw sa puntod ng kanilang mga magulang. Iyon na ang nakagawian niya tuwing sasapit ang kanyang kaarawan. Gano’n rin ang ginagawa ng kanyang mga kapatid, pero nauuna siya sa mga ito palagi.

Habang nasa daan ay naghahanap siya ng flowershop para bumili ng bulaklak na dadalhin niya sa kanyang mga magulang. He was sure he had seen one around before. Palagi niyang nadadaanan iyon tuwing papasok siya sa opisina at pauwi sa unit niya, kaya imposibleng hindi niya iyon makita.

Pagkatapos ng ilang segundong paghahanap ay nakita na niya ang sign ng ‘Florencio Flowers’.

Nang masigurong naka-lock na ang kanyang kotse ay naglakad na siya palapit sa glass door. He opened up the door of the shop and stepped inside. Pagkapasok ay iginala niya ang paningin sa loob ng shop. Ang una niyang napansin ay ang babaeng may kulot-kulot na buhok, kasalukuyan itong may ipinapakitang makukulay na bulaklak sa isang matandang babae.

Muli niyang iginala ang kanyang paningin. Sa may counter ay may isang babaeng malakas ang boses na nakikipag-usap sa telepono, may hawak itong ballpen, tila may idinidikta ang kausap nito sa telepono. Hindi kalayuan dito ay isa uling babae na nag-aayos ng bulaklak ang nakita niya. Mabilis siyang lumapit sa counter sa tapat nito, dahil mukhang patapos na ito sa ginagawa nito kaya ito ang napili niyang lapitan.

“I need a bouquet,” he said softly, but the command in his voice was evident. “Make it two.”
Dahil sa pagkagulat ay nabitiwan ni Arista ang iilang hawak niyang bulaklak. Nagtaas siya ng paningin. “I’m sorry, hindi ko narinig ang paglapit mo kaya nagulat ako nang magsalita ka.”

Ang unang napansin ni Yasuaki nang mag-angat ng paningin ang babaeng kaharap ay ang dark-brown eyes nito na napapaligiran ng mahahaba at makapal na pilikmata, tulad ng sa isang manika. Lampas-balikat ang buhok nito, at bahagyang tumatabing sa noo nito ang bangs na bahagyang nakahawi sa isang gilid.

Bahagyang ipinilig ni Yasuaki ang kanyang ulo. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya at bigla na lang siyang napatulala sa harap ng isang babae, samantalang kung tutuusin ay sanay siyang nakikipag-date sa magagandang babae. Ang iba pa nga ay higit na maganda kaysa sa kaharap niya ngayon. Pero kahit nasa isip niya iyon ay nanatili siyang nakatitig dito. His gaze was steady as he waited for his order.

Nasorpresa na lang siyang bigla nang ngumiti ang babae. She smiled a charming smile. And then he decided, she was really beautiful; so natural and pure.

“Just give me a second, sir,” Arista said, hindi nawawala ang kanyang ngiti kahit nang umalis siya sandali sa kanyang puwesto para kumuha ng ilang klase ng bulaklak na sa tingin niya ay magugustuhan ng guwapong customer nila.

HINDI pa rin makapaniwala si Arista sa kanyang nakita. Ang katulad ng nangyayari sa kanya ngayon ay hindi pa nangyari man lang sa kanya kahit kailan. At kahit na may mga nakikita naman siyang ibang mga guwapong lalaki, pero ang mga iyon ay tila walang sinabi sa kaguwapuhan ng lalaking nasa counter!

The guy standing on the other side of the counter was simply breathtaking and mouth-watering! And it looked like he didn’t care even if his hair was a bit tousled from the wind outside. His chinky eyes, so dark, they looked almost cold and mysterious.

Nagpapasalamat naman siya at kahit na masyado siyang humahanga sa lalaki ay maayos pa rin siyang nakakakilos sa harap nito, kahit na nga ba ang pakiramdam niya ay matutunaw siya sa mga tingin nito. Lalo na tuwing magkakasalubong ang kanilang mga mata tuwing nagtataas siya ng paningin.
“What’s the occasion?” aniya habang namimili siya ng paglalagyan ng mga bouquet na gagawin niya.

Ang akala niya ay hindi siya narinig nito, kaya nang tumingin siya rito para ulitin muli ang kanyang tanong ay nakita niya ang lungkot sa mga mata nito, pero mabilis rin iyong nawala.

“Birthday.” sagot nito.

“At sino ang masuwerteng makakatanggap ng mga bulaklak na ito?” nakangiti niyang tanong.

“That’s really none of your business.” may pagkasupladong sabi ni Yasuaki dito. Ang mga mata nito’y tila nanlilisik pa.

Nagulat siya sa naging reaksiyon nito sa tanong niya. “G-gusto ko lang malaman para magkaroon ako ng idea sa klase ng style na gagawin ko.” She explained quietly.

Nang marinig nito ang kanyang sinabi ay agad na nawala ang iritasyon sa mga mata nito. Ilang segundo itong natahimik bago ito muling sumagot. “My parents.”

Napansin na naman niyang sandaling nagkaroon ng lungkot ang mga mata nito, pero tulad kanina ay agad din iyong nawala. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang sinabi nito.

“Pareho ng kaarawan ang mga magulang mo?”

He shrugged. “It’s a birthday and anniversary.”

Gusto mang magtanong pa ni Arista ay pinigilan niya ang kanyang sarili at baka magalit na naman ito sa kanya. Itinuon na lang niya ang kanyang pansin sa paggawa ng bouquet para dito.

“Bigyan mo lang ako ng ilang minuto para matapos ko ito.”

Yasuaki nodded. Tahimik niyang pinanood ang paggawa ni Arista ng bouquet. And he can’t help but to be mesmerized as if he was in some kind of a trance as her hands worked an intricate design with the blooms.

Ang akala niya noong una ay simple lang ang trabaho ng mga florist, na ang ginagawa lang ng mga ito ay mag-assist sa customer at basta na lang ibabalot ang napiling mga bulaklak. Pero sa nakikita niya ngayong ginagawa ng babaeng kaharap, sa loob lang ng ilang minuto ay nakagawa ito ng isang flower creation na matatawag niyang isang napakagandang art.

“Here you go.” Arista handed the bouquet over to him. “I hope your parents likes it.”

“Thanks.” Matipid nitong sabi. He paid the flowers and left. Habang si Arista ay naghabol ng tingin mula sa salaming pinto ng shop, at kahit na nga ba nakasakay na ito sa kotse nito at nag-drive na paalis ay hindi pa rin siya natitinag sa pagtingin sa puwestong inalisan ng sasakyan nito.

LOVE BLOOMS by Ann Margaret is now available in all branches of National Book Store, Powerbooks and Precious Pages Bookshop.

Leave a comment

Your email address will not be published.