Breaking

‘Amaya’ Character Posters – Marian Rivera, Sid Lucero, Mikael Daez and More!

GMA-7 has released 21 character posters for the upcomng epicserye "Amaya", check it out!

“Amaya” is topbilled by Marian Rivera in the title role:

Sid Lucero as Bagani:

Mikael Daez as Lumad:

MORE CHARACTER POSTERS HERE

Directed by Mac Alejandre, “Amaya” is set to premiere on May 30, 2011.

Images/Publicity Photos courtesy of GMA-7

50 Comments on ‘Amaya’ Character Posters – Marian Rivera, Sid Lucero, Mikael Daez and More!

 1. Anonymous // May 16, 2011 at 8:31 am //

  NAAWA AKO KILA MARIAN AT RICHARD AT IBA PANG KASABAYAN NILA ANGEL, JAKE, IYA, CHRISTINE, ETC NA NAIWAN SA GMA TINGNAN MO NMN CLA ANGEL NGAYUN LAKI NG IMPROVEMENTS MASASABI NG MGA “ARTISTA” EH CLA RICHARD AT MARIAN HANGGANG GANUN N LNG NABUBUHAY SA PANTASYA NG GMA! KAWAWA MGA STARLET NG GMA.. paki send nmn to sa gma pls… tnx

  NAAWA AKO KILA MARIAN AT RICHARD AT IBA PANG KASABAYAN NILA ANGEL, JAKE, IYA, CHRISTINE, ETC NA NAIWAN SA GMA TINGNAN MO NMN CLA ANGEL NGAYUN LAKI NG IMPROVEMENTS MASASABI NG MGA “ARTISTA” EH CLA RICHARD AT MARIAN HANGGANG GANUN N LNG NABUBUHAY SA PANTASYA NG GMA! KAWAWA MGA STARLET NG GMA.. paki send nmn to sa gma pls… tnx

  NAAWA AKO KILA MARIAN AT RICHARD AT IBA PANG KASABAYAN NILA ANGEL, JAKE, IYA, CHRISTINE, ETC NA NAIWAN SA GMA TINGNAN MO NMN CLA ANGEL NGAYUN LAKI NG IMPROVEMENTS MASASABI NG MGA “ARTISTA” EH CLA RICHARD AT MARIAN HANGGANG GANUN N LNG NABUBUHAY SA PANTASYA NG GMA! KAWAWA MGA STARLET NG GMA.. paki send nmn to sa gma pls… tnx

  NAAWA AKO KILA MARIAN AT RICHARD AT IBA PANG KASABAYAN NILA ANGEL, JAKE, IYA, CHRISTINE, ETC NA NAIWAN SA GMA TINGNAN MO NMN CLA ANGEL NGAYUN LAKI NG IMPROVEMENTS MASASABI NG MGA “ARTISTA” EH CLA RICHARD AT MARIAN HANGGANG GANUN N LNG NABUBUHAY SA PANTASYA NG GMA! KAWAWA MGA STARLET NG GMA.. paki send nmn to sa gma pls… tnx

 2. ang sa akin lang // May 16, 2011 at 8:30 am //

  NAAWA AKO KILA MARIAN AT RICHARD AT IBA PANG KASABAYAN NILA ANGEL, JAKE, IYA, CHRISTINE, ETC NA NAIWAN SA GMA TINGNAN MO NMN CLA ANGEL NGAYUN LAKI NG IMPROVEMENTS MASASABI NG MGA “ARTISTA” EH CLA RICHARD AT MARIAN HANGGANG GANUN N LNG NABUBUHAY SA PANTASYA NG GMA! KAWAWA MGA STARLET NG GMA.. paki send nmn to sa gma pls… tnx

 3. Anonymous // May 16, 2011 at 8:24 am //

  ginaya lang ang konsepto…. tatak gma talaga…. FLOP sigurado to…. hindi naman kasi sikat ang main characters…. well, si marian nga pala sikat noon si sid, magaling lang umarte hindi rin gaanong popular…. yung isang lalaki da hu? another ang babaeng tinadyakan sa tadyanglang to….

 4. Anonymous // May 16, 2011 at 8:07 am //

  yung symbol ni amaya ahas, bagay ke marian itanong nyo pa ke Karylle.

 5. Ipalabas nyo na yan GO!!!! bakit ba ang tgal tgal tapt nyo sa I AM LEGEND pra mag rate!

 6. I agree. Dapat ung m0rena kinuha nila n0t mestiza. Laking mayaman pla c AMAYA??

 7. Anonymous // May 16, 2011 at 6:27 am //

  si mikael diaz hawig talaga sya nung mga portrait nina lapu lapu, si sid lucero din kaya lang pumalya ata ke marian mestiza e pre spanish o tsaka malapit sa dagat ang place sana pinag tan nila si marian.

 8. Anonymous // May 16, 2011 at 5:55 am //

  Luge perya series

 9. Bye Amaya // May 16, 2011 at 5:42 am //

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´`
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´`´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´`
  ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´
  ´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´
  ´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
  ´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶´
  ¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´
  ´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
  ´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´´
  ´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´
  ´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´
  ´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´
  ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´

 10. NoClassGMEWWW // May 16, 2011 at 5:38 am //

  no class show… sorry.. even the marketing and the promo…

 11. Puro pa Promo Flop parin sa Huli // May 16, 2011 at 5:34 am //

  Ang chaka parang kapuso lang.

 12. Anonymous // May 16, 2011 at 5:19 am //

  number 1 na naman from queen marian

 13. bozabozs // May 16, 2011 at 3:41 am //

  dapat proud kasi first time sa drama isasawalat ang history sa pinas na mapapanood sa whole world…. mga pathetic mind kau lahat…. bigwasin ko kau lahat eh…

 14. dapat Amongot ag title nito // May 16, 2011 at 2:22 am //

  hahahaha

 15. AMAYA-MAYAMAYA ITATAPON // May 16, 2011 at 2:07 am //

  anong drama na nmn to ng gme? wla na bang iba?mas gusto ko pang manood ng batibot kesa dito. promise. sa bida palang bastusin na.kawawa nmn xa, mukha xang pokpok. ilang beses kinain itits ni dingdong. eeeeew. kadiri tlga si lola marian

 16. Anonymous // May 16, 2011 at 1:45 am //

  oooopppss..bitter ang iba!! heheheh … kabog kau!!

 17. You'reMyANGEL:) // May 16, 2011 at 12:41 am //

  Sana pina-Tan nila si Marian, maganda pa rin naman cguro xa kahit morena xa. 🙂

 18. DONGYAN LOSERS AGAIN AT THE BOX OFFICE ENTERTAINMENT AWARDS!!! // May 16, 2011 at 12:32 am //

  This may guarantee MORE BITTER KANGuSOS!!!

 19. Imortal 7 Percent YTMAE TV Holy Week 18 Percent Plus! Tinalo Pa Manny Pacquiao Fight! // May 16, 2011 at 12:22 am //

  Daming inggit sa kasikatan ni Marian Rivera ngayon! Swerte kasi at sya ang nakuhang bida sa biggest soap ever!

 20. parang pangit ang badoy!

 21. @28 and 26 // May 15, 2011 at 11:39 pm //

  balikan nyo philippine literature at philippine history nyo, o baka naman nasa HEKASI pa kayo…kaya naman pala…

 22. Pangit na naman to…..flop…hahaha

 23. AMAYA is a Malay Princess. Bakit Mestisa (Marian) ang kinuha nila? // May 15, 2011 at 11:32 pm //

  Masyado nilang hina-hype ang show na ‘to……. i hope the story is good and they will maintain the quality.

  Ang hirap kasi sa GMA shows, sa una lang maganda pag nasa kalagitnaan na at bandang huli bumababa ang quality.

  i hope Marian will revive the telebabad of GMA, ang tagal nang lubog ang primetime shows ng mga Kapuso.

  Napansin ko lang “AMAYA” is a Malay princess, pero si Marian ay mestisa, parang di bagay ang role sa kanya.

 24. You'reMyANGEL:) // May 15, 2011 at 11:24 pm //

  Marian is pretty in the poster, kaso maxado syang mestiza, parang hindi kapani-paniwalang warrrior princess sya, dapat medyo morena sya. 🙂

 25. ANG BABAENG HINUGOT SA ITLOG NI DINGDONG // May 15, 2011 at 11:13 pm //

  @27 hay naku hindi lng maluwag pwede nang gawing speaker phone lakas kc g echo pwede kang mag hello world.. world.. world ..world.. world.. world… ganun kaluwag hahahah

 26. salamat naman at ang galing ni marian masaya nya ako malki ilong nya talaga..pti butas ng ilong nya,,,,

 27. Grabe naman itong mga Kapams, ang lalaswa magsalita!!! // May 15, 2011 at 11:07 pm //

  Hindi nga, maluwag nga ba ang P ni MR?

 28. baka lumubog lng si marian pag nakaacting na nya si sid lucero.. haayyy.. sa galing ba naman ni sid na yan!!

 29. ang oldie ng concept! MATANGLAWIN lang sopla to!

 30. Anonymous // May 15, 2011 at 10:55 pm //

  Hindi pinalas ng gma nong on air pa ang imortal
  Ngayon Lang nila pinalabas sa pang azkals nila
  Kaya nila talunin ang gun roses ng abs bidahan
  Ni robin . Asa ka pa Kayo kanguso hahaha

 31. bayani or hirayamanawari lang katapat nito

 32. ANG BABAENG HINUGOT SA ITLOG NI DINGDONG // May 15, 2011 at 10:40 pm //

  asan na ang laylay na suso pakilabas pls….no boobs no rating hahahahah

 33. Amayagit // May 15, 2011 at 10:37 pm //

  Epik serye ? o baka Efuke ni Marian Malouwang 🙂 May bago ngang news ang juicy na give daw siya bahay ni Bong Revilla sa Cavite mismo !! grabe si marian!!!

 34. Chabbita // May 15, 2011 at 10:35 pm //

  Di ako bitter or makapuso or makapamilya pero di ganitong palabas ang panlasang pinoy ng mga televiewers.lalo na mga bata di makakarelate sa mga ganitong eksena.

 35. itinadhana rin si amaya tulad ni lia?propesiya rin ang tema? umipad si angel, lumipad din s marian, nagkapangil si angel aba biglang nagkapangil din tong si marian. itinadhana si angel aba aba at itinadhana din si marian // May 15, 2011 at 10:30 pm //

  Ms. Lea Salonga (@msleasalonga) on Angel Locsin (@143redangel): “I didn’t know what to expect from Angel Locsin. So when I saw her in there, I was like, okay this woman’s really really really good. She’s really, really, really good.” #inthenameoflove

  source twitter:)

 36. abs-cbn! no.1! // May 15, 2011 at 10:15 pm //

  hahhaa d na makatulog si gozon sa todo plugging ng amaya. haha takot kasi maflop..tignan nio palubog na sa ratings ang telebabad

 37. amaya umayna // May 15, 2011 at 10:13 pm //

  Angel felt doubly happy when told that she also emerged no. 6 sa Google’s Most Influental Women.

  Ngayong March 28, awardee sana si Angel sa isang awards ceremony na gaganapin sa Times Center sa New York, dahil she topped the survey in the international Shorty Awards 2011.

  As best actress, Angel bested fellow Twitter users like international stars Stana Katic, bida ng Castle, who placed second, Nina Dobrev, star of the The Vampire Diaries, third place; Zendaya Coleman, 14 and a well-known Disney star; and Erin Sanders, international singer at diumano’y girlfriend ng international singer din na si Justin Bieber, who were voted runners-up.

  Angel would have wanted to attend the awards ceremony to receive the award herself, but she had no choice but to beg off dahil nga sa taping ng Imortal at siyuting ng movie niya with Aga.

  The international organization honors the best people and organizations on Twitter and other social media every year.

 38. Japanka01 // May 15, 2011 at 10:10 pm //

  Angel felt doubly happy when told that she also emerged no. 6 sa Google’s Most Influental Women.

  Ngayong March 28, awardee sana si Angel sa isang awards ceremony na gaganapin sa Times Center sa New York, dahil she topped the survey in the international Shorty Awards 2011.

  As best actress, Angel bested fellow Twitter users like international stars Stana Katic, bida ng Castle, who placed second, Nina Dobrev, star of the The Vampire Diaries, third place; Zendaya Coleman, 14 and a well-known Disney star; and Erin Sanders, international singer at diumano’y girlfriend ng international singer din na si Justin Bieber, who were voted runners-up.

  Angel would have wanted to attend the awards ceremony to receive the award herself, but she had no choice but to beg off dahil nga sa taping ng Imortal at siyuting ng movie niya with Aga.

  The international organization honors the best people and organizations on Twitter and other social media every year.
  ##SOURCE JOURNAL ONLINE##

  ANO BANG ANGEL TO SA NEW YORK NA YUNG AWARD TINANGGIHAN PA! IBANG KLASE IM SURE KUNG SI MARIAN YUN ATAT NA ATAT NA!

 39. Japanka01 // May 15, 2011 at 10:05 pm //

  omg ang pangit naman ni marian laki butas ilong, pakangkang pa kay ervickay dingdong at kay bong revilla!!! popok tlga!

 40. Japanka01 // May 15, 2011 at 9:52 pm //

  ..omg!,, pagkatapos malaspag kay phil sa hongkong, nilaspag ulit ni aga sa IN THE NAME OF FLOP!! kawawang anghit, isang kaladkaring pokpok! EwWw

 41. soon to be AXED BIlLAT n AMAYA hahahahahha

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´`
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´`´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´`
  ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´
  ´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´
  ´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
  ´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶´
  ¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´
  ´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
  ´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´´
  ´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´
  ´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´
  ´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´
  ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´

 42. Anonymous // May 15, 2011 at 9:48 pm //

  bakit si amaya mestiza. Me sunblock na ba non?

 43. ANGHIT POKSIN // May 15, 2011 at 9:45 pm //

  Inggit na naman ang fans ni anghit! Ofcourse Marian is the QUEEN!

 44. itinadhana rin si amaya tulad ni lia?propesiya rin ang tema? umipad si angel, lumipad din s marian, nagkapangil si angel aba biglang nagkapangil din tong si marian. itinadhana si angel aba aba at itinadhana din si marian // May 15, 2011 at 9:39 pm //

  grabeng plugging ah…. takot much bka flop???

 45. Am pa tu an t no hud s aling gurang // May 15, 2011 at 9:36 pm //

  ang lakas ng loob ni gurang marian tawagin pangit s bb pilipinas 2010 na pangit…..ikaw ang pangit aling gurang marianpangit ng paguugali mo tiyak yan show mo amaya ampatuana ang bagsak hahhaahah

 46. #3 sumali ka rin, para naman may butaw. // May 15, 2011 at 9:32 pm //

  another inggit.

 47. matagal pa to, kasi nanjan pa mara clara, hinihintay nalang nila matapos. Pero sorry, matagal pa ang mara clara matapos.

  Takot ang gma na ipalabas to, baka hindi kayanin ang pagiging hit ng Mara Clara.

 48. #1 sorry ka na lang, mangulubot ka sa inggit. // May 15, 2011 at 9:31 pm //

  iba talaga kapam, hindi pa nga napapanood, pinupulaan na. magtayo na lang kayo ng kubol para kumita.

 49. Festival parade // May 15, 2011 at 9:31 pm //

  Parang sasali sa Kadayawan Festival.

 50. bongga ang mga posters. sigurado sangkaterba na naman ang bitter diyan dahil sa inggit. // May 15, 2011 at 9:29 pm //

  talagang beauty si Ate Marian R. wa ako masabi sa ganda ng poster.

1 2 3 5

Leave a comment

Your email address will not be published.